Algemene ledenvergadering 2017

UITNODIGING
Tot bijwoning van de VEERTIGSTE  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
Maandag 20 februari 2017 in ons CLUBHUIS. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1.         Opening
2.         Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2016
3.         Ingekomen stukken en/of mededelingen
4.         Jaarverslag 2016 van de secretaris
5.         Samenstelling Bestuur
Volgens het ‘
Rooster van Aftreden’ zijn Hans den Hoedt (secretaris) en Mark Tigges (commissaris) aftredend en herkiesbaar.
Het Bestuur stelt voor Hans en Mark te herkiezen.
6.         a. Rekening en Verantwoording 2016
b. Verslag Kascommissie
c. Décharge
7.         a. Vaststelling contributie en entreegelden 2017
b. Vaststelling baanhuren 2017
c. Begroting 2017
8.         Benoeming Kascommissie
9.         Opening zomerseizoen 2017, Lustrum- en Toernooi informatie
10.       Rondvraag
11.       Sluiting

De stukken sub. 2, 6a en 7c liggen tijdens de vergadering ter inzage.
De leden kunnen de stukken vanaf 15 februari 2017 opvragen bij het secretariaat.

Laat een reactie achter

Inloggen