Uitnodiging Algemene ledenvergadering

UITNODIGING
Tot bijwoning van de NEGENENDERTIGSTE jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
Maandag 22 februari 2016 in ons CLUBHUIS. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2015
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 4. Jaarverslag 2015 van de secretaris
 5. Samenstelling Bestuur.
  Volgens het ‘Rooster van Aftreden’ is Mandy Kreber (commissaris) aftredend en herkiesbaar.
  Het Bestuur stelt voor Mandy te herkiezen.
 6. a Rekening en Verantwoording 2015
  b Verslag Kascommissie
  c Décharge
 7. a. Vaststelling contributie en entreegelden 2016
  b. Vaststelling baanhuren 2016
  c. Begroting 2016
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Opening zomerseizoen 2016 en toernooi informatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De stukken sub. 2, 6a en 7c liggen tijdens de vergadering ter inzage.
De leden kunnen de stukken vanaf 15 februari 2016 opvragen bij het secretariaat via email : vbto2008@gmail.com

Het Bestuur

Laat een reactie achter

Inloggen